Các bộ số trong lô đề ku casino

Các bộ số trong lô đề là kinh nghiệm ,được https://www.kucasino88.com sưu tập nhầm phục vụ việc soi cầu , bắt số chuẩn . cho khách hàng cho phương pháp chơi lô đề tỉ lệ ăn cao hơn

Các bộ số trong lô đề xếp theo Tổng.

Tổng 0: 19,91,28,82,37,73,46,64,55,00,
Tổng 1: 01,10,29,92,38,83,47,74,56,65,
Tổng 2: 02,20,39,93,48,84,57,75,11,66,
Tổng 3: 03,30,12,21,49,94,58,85,67,76,
Tổng 4: 04,40,13,31,59,95,68,86,22,77,
Tổng 5: 05,50,14,41,23,32,69,96,78,87,
Tổng 6: 06,60,15,51,24,42,79,97,33,88,
Tổng 7: 07,70,16,61,25,52,34,43,89,98,
Tổng 8: 08,80,17,71,26,62,35,53,44,99,
Tổng 9: 09,90,18,81,27,72,36,63,45,54,

Các bộ số trong lô đề xếp theo đầu.

Đầu 0: 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
Đầu 1: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
Đầu 2: 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
Đầu 3: 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
Đầu 4: 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
Đầu 5: 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
Đầu 6: 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
Đầu 7: 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
Đầu 8: 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
Đầu 9: 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,

Các bộ số trong lô đề xếp theo đuôi

Đuôi 0: 00,10,20,30,40,50,60,70,80,90,
Đuôi 1: 01,11,21,31,41,51,61,71,81,91,
Đuôi 2: 02,12,22,32,42,52,62,72,82,92,
Đuôi 3: 03,13,23,33,43,53,63,73,83,93,
Đuôi 4: 04,14,24,34,44,54,64,74,84,94,
Đuôi 5: 05,15,25,35,45,55,65,75,85,95,
Đuôi 6: 06,16,26,36,46,56,66,76,86,96,
Đuôi 7: 07,17,27,37,47,57,67,77,87,97,
Đuôi 8: 08,18,28,38,48,58,68,78,88,98,
Đuôi 9: 09,19,29,39,49,59,69,79,89,99,

Các bộ số trong lô đề xếp theo bộ số:

Bộ 00: 00,55,05,50,
Bộ 11: 11,66,16,61,
Bộ 22: 22,77,27,72,
Bộ 33: 33,88,38,83,
Bộ 44: 44,99,49,94,
Bộ 01: 01,10,06,60,51,15,56,65,
Bộ 02: 02,20,07,70,25,52,57,75,
Bộ 03: 03,30,08,80,35,53,58,85,
Bộ 04: 04,40,09,90,45,54,59,95,
Bộ 12: 12,21,17,71,26,62,67,76,
Bộ 13: 13,31,18,81,36,63,68,86,
Bộ 14: 14,41,19,91,46,64,69,96,
Bộ 23: 23,32,28,82,73,37,78,87,
Bộ 24: 24,42,29,92,74,47,79,97,
Bộ 34: 34,43,39,93,84,48,89,98,

các bộ số trong lô đề xếp theo 12 con giáp :
Tý 9s : 00, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96
sửu 9s :01, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97
Dần 9s : 02, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98
Mão 9s : 03, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99
Thìn 8s : 04, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88
Tỵ 8s :05, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89
Ngọ 8s:06, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90
Mùi 8s : 07, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91
Thân 8s :08, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Dậu 8s :09, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93
Tuất 8s :10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Hợi 8s :11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

các bộ số trong lô đề xắp sếp theo số kép :
kép lệch 10s : 05, 16, 27, 38, 49, 50, 61, 72, 83, 94
kép thẳng 10s :00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99
sát kép thẳng 18s : 01, 10, 12, 21, 23, 32, 34, 43, 45, 54, 56, 65, 67, 76, 78, 87, 89, 98
sát kép lệch 18s :04, 06, 15, 17, 26, 28, 37, 39, 48, 51, 60, 62, 71, 73, 82, 84, 93, 95
sát hai kép 36s :01, 04, 06, 10, 12, 15, 17, 21, 23, 26, 28, 32, 34, 37, 39, 43, 45, 48, 51, 54, 56, 60, 62, 65, 67, 71, 73, 76, 78, 82, 84, 87, 89, 93, 95, 98

các bộ số trong lô đề xắp sếp theo chẵn lẻ :
Chẵn chẵn = 25 số:00, 02, 04, 06, 08, 20, 22, 24, 26, 28, 40, 42, 44, 46, 48, 60, 62, 64, 66, 68, 80, 82, 84, 86, 88
Chẵn lẻ = 25 số :01, 03, 05, 07, 09, 21, 23, 25, 27, 29, 41, 43, 45, 47, 49, 61, 63, 65, 67, 69, 81, 83, 85, 87, 89
Lẻ chẵn = 25 số :10, 12, 14, 16, 18, 30, 32, 34, 36, 38, 50, 52, 54, 56, 58, 70, 72, 74, 76, 78, 90, 92, 94, 96, 98
Lẻ lẻ = 25 số :11, 13, 15, 17, 19, 31, 33, 35, 37, 39, 51, 53, 55, 57, 59, 71, 73, 75, 77, 79, 91, 93, 95, 97, 99
Đầu bé đít chẵn = 25 số : 00, 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
Đầu bé đít lẻ = 25 số : 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
Đầu to đít chẵn = 25 số :50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98
Đầu to đít lẻ = 25 số :51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99
Đầu chẵn tổng to = 25 số : 05, 06, 07, 08, 09, 23, 24, 25, 26, 27, 41, 42, 43, 44, 45, 60, 61, 62, 63, 69, 80, 81, 87, 88, 89
Đầu chẵn tổng bé = 25 số :00, 01, 02, 03, 04, 20, 21, 22, 28, 29, 40, 46, 47, 48, 49, 64, 65, 66, 67, 68, 82, 83, 84, 85, 86
Đầu lẻ tổng to = 25 số :14, 15, 16, 17, 18, 32, 33, 34, 35, 36, 50, 51, 52, 53, 54, 70, 71, 72, 78, 79, 90, 96, 97, 98, 99
Đầu lẻ tổng bé = 25 số :10, 11, 12, 13, 19, 30, 31, 37, 38, 39, 55, 56, 57, 58, 59, 73, 74, 75, 76, 77, 91, 92, 93, 94, 95
Đầu lẻ đít to = 25 số :15, 16, 17, 18, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 55, 56, 57, 58, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 95, 96, 97, 98, 99
Đầu lẻ đít bé = 25 số :10, 11, 12, 13, 14, 30, 31, 32, 33, 34, 50, 51, 52, 53, 54, 70, 71, 72, 73, 74, 90, 91, 92, 93, 94
Đầu chẵn đít to = 25 số :05, 06, 07, 08, 09, 25, 26, 27, 28, 29, 45, 46, 47, 48, 49, 65, 66, 67, 68, 69, 85, 86, 87, 88, 89
Đầu chẵn đít bé = 25 số :00, 01, 02, 03, 04, 20, 21, 22, 23, 24, 40, 41, 42, 43, 44, 60, 61, 62, 63, 64, 80, 81, 82, 83, 84
Đầu to đít to = 25 số : 55, 56, 57, 58, 59, 65, 66, 67, 68, 69, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 96, 97, 98, 99
Đầu to đít bé = 25 số : 50, 51, 52, 53, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 71, 72, 73, 74, 80, 81, 82, 83, 84, 90, 91, 92, 93, 94
Đầu bé đít to = 25 số :05, 06, 07, 08, 09, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 49
Đầu bé đít bé = 25 số : 00, 01, 02, 03, 04, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 44
Đầu to tổng to = 25 số :50, 51, 52, 53, 54, 60, 61, 62, 63, 69, 70, 71, 72, 78, 79, 80, 81, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 98, 99
Đầu to tổng bé = 25 số :55, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 84, 85, 86, 91, 92, 93, 94, 95
Đầu bé tổng to = 25 số : 05, 06, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45
Đầu bé tổng bé = 25 số : 00, 01, 02, 03, 04, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 49

các bộ số được xắp sếp theo hệ :
Hệ 01 = 8 số : 01, 06, 10, 15, 51, 56, 60, 65
Hệ 02 = 8 số : 02, 07, 20, 25, 52, 57, 70, 75
Hệ 03 = 8 số :03, 08, 30, 35, 53, 58, 80, 85
Hệ 04 = 8 số :04, 09, 40, 45, 54, 59, 90, 95
Hệ 05= 4 số :00, 05, 50, 55
Hệ 11 = 4 số :11, 16, 61, 66
Hệ 12 = 8 số :12, 17, 21, 26, 62, 67, 71, 76
Hệ 13 = 8 số : 13, 18, 31, 36, 63, 68, 81, 86
Hệ 22 = 4 số : 22, 27, 72, 77
Hệ 23 = 8 số :23, 28, 32, 37, 73, 78, 82, 87
Hệ 24 = 8 số :24, 29, 42, 47, 74, 79, 92, 97
Hệ 33 = 4 số :33, 38, 83, 88
Hệ 34 = 8 số :34, 39, 43, 48, 84, 89, 93, 98
Hệ 41 = 8 số : 14, 19, 41, 46, 64, 69, 91, 96
Hệ 44 = 4 số :44, 49, 94, 99

>>> Th77.net đăng ký mã GG323 nhận ngày quà khủng

Các bộ số trong lô đề xếp theo chạm 19s/1 chạm:

cham 0 : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,20,30,40,50,60,70,80,90
chạm 1: 01,10,12,21,13,31,14,41,15,51,16,61,17,71,18,81,19,91,11
chạm 2 :02,12,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,42,52,62,72,82,92
chạm 3 :03,13,23,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,53,63,73,83,93
chạm 4 :04,14,24,34,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,64,74,84,94
chạm 5 :05,15,25,35,45,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,65,75,85,95
chạm 6 :06,16,26,36,46,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,76,86,96
chạm 7 :07,17,27,37,47,57,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,87,97
chạm 8 :08,18,28,38,48,58,68,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,98
chạm 9 :09,19,29,39,49,59,69,79,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

–> Tương tự với các chạm khác. 1 chạm là tất cả các số có dính số đó. Ví dụ chạm 1 là tất cả các số có dính 1. (Đầu 1 + đít 1)
Các bộ số trong lô đề

Trên đây là các bộ số trong lô đề ku casino được sắp xếp theo các kiểu các ngày, các bạn  xem nhé! Chúc các bạn thành công.
nếu bạn chưa có tài khoản chơi lô đề trực tuyến hãy để lại sdt zalo hoặc cmt chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn

Nhấn vào đây để đăng ký làm đại lý KUBET ngay , nhớ điền “GG323” vào ô biệt danh để nhận khuyến mãi 200.000 VND

Đăng ký ngay

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注